All Questions
prev
Poprzedni:3.20 Dlaczego kościół nazywamy domem Bożym?
next
Następny:3.22 Czym jest chrzcielnica? Po co w kościele figurki?

3.21 Które miejsca w kościele są najważniejsze?

Wnętrze kościoła

Podczas Eucharystii trzy „miejsca” odgrywają rolę na tyle ważną, że w budynku kościelnym zarezerwowano im stałą lokalizację. Centralnym punktem kościoła jest ołtarz, symbol Jezusa – „żywego kamienia”, na którym zbudowany jest Kościół (1 P 2, 4)1 P 2, 4: Zbliżcie się do Niego, bo jest żywym kamieniem, który ludzie odrzucili, ale dla Boga jest wybrany i drogocenny!.

Ambonka, albo mównica, jest miejscem, z którego czytamy Biblię, Słowo Boże. Również krzesło bądź tron celebransa (zazwyczaj księdza) otrzymał specjalne miejsce: podczas liturgii celebrans reprezentuje Boga przed ludźmi i ludzi przed Bogiem. Poza Eucharystią najważniejsze miejsce zarezerwowane jest dla tabernakulum, pięknego skarbca, w którym przechowuje się „chleb” – Ciało Chrystusa.

 

W tabernakulum Jezus jest obecny w swoim Ciele. Ołtarz, ambona i krzesło kapłana to znaki obecności Chrystusa.
Z mądrości Kościoła

Jakie miejsca liturgiczne tworzą dom Boży

Centralnymi miejscami domu Bożego są: ołtarz z krzyżem, tabernakulum, krzesło dla celebransa, ambona, chrzcielnica i konfesjonał. 

Ołtarz jest centrum kościoła. Na nim podczas ofiary eucharystycznej uobecnia się ofiarę krzyżową i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to również stół, do którego zaproszony jest cały lud Boży. W tabernakulum, rodzaju sakralnego skarbca, w możliwie najbardziej godnym i dobrze widocznym miejscu w kościele przechowuje się Chleb eucharystycz­ny, w którym obecny jest sam Pan. Tzw. wieczna lampka wskazuje, że tabernakulum jest zamieszkane. Jeśli się nie pali, tabernakulum jest puste. Ustawionena podwyższeniu siedzisko (łac. cathedra) biskupa lub kapłana oznacza, że ostatecznie Chrystus jest Tym, który prowa­dzi wspólnotę. Ambona (od gr. anabainein - wznosić się), pulpit do czytania słowa Bożego, ma uzmysławiać war­tość i godność czytań biblijnych jako słowa żywego Boga. Nad chrzcielnicą udziela się chrztu, a kropielnica z wodą święconą ma wciąż przypominać od przyrzeczeniach chrzcielnych. W konfesjonale wyznajemy winy i możemy otrzymać przebaczenie. [Youcat 191]